ศาลแขวงสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri Kwaeng Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::

โครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561

โครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561
          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลแขวงสุพรรณบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561” ตามนโยบายสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเผยแพร่และพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาทให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันเป็นที่ยอมรับของคู่ความและประชาชน  ณ ห้องประชุม ฮาลาล (HALAL) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนพพร โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นผู้บรรยาย