ศาลแขวงสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri Kwaeng Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยอาคารศาลแขวงสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือการป้องกันตัวมือเปล่า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยอาคารศาลแขวงสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือการป้องกันตัวมือเปล่า
          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศาลแขวงสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยอาคารศาลแขวงสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือการป้องกันตัวมือเปล่า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุร้ายในกรณีฉุกเฉิน  ในการนี้ นางสาวเนาวรัตน์  อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี และ นางอำภา คงวล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสุพรรณบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว