ศาลแขวงสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri District Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::

โครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่างศาลแขวงสุพรรณบุรี กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่างศาลแขวงสุพรรณบุรี กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ศาลแขวงสุพรรณบุรีได้จัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่างศาลแขวงสุพรรณบุรี กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ในการนี้ นางสาวเนาวรัตน์ อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวและหลังจากพิธีเปิด ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม” และอภิปรายปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยนางสาวสุภาวดี ชุมพาลี นางสาวตริตาเวสน์  โสธนะเสถียร ผู้พิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุรี และนายอลงกรณ์  นาคประเสริฐ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรึ